ACTE   NECESARE   PENTRU   DOSARUL

COPIILOR  / ELEVILOR  CU  C.E.S.

ÎN  VEDEREA  OBȚINERII  CERTIFICATULUI  DE  ORIENTARE ȘCOLARĂ   ȘI  PROFESIOANLĂ

• o copie a actului de identitate  al copilului (certificat de naștere/carte de identitate);
•copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
•o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
•ancheta socială de la SPAS din cadrul primăriei de domiciliu și factorii de mediu în anexă
•fișa medicală sintetică de la medicul de familie;
•certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
•fișa de evaluare  psihologică ;
•fișa  psihopedagogică (de la școala);
•o copie a foii matricole/adeverința care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ;
•o copie a certificatului de orientare școlară/profesională (după caz);
•o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap și o copie a planului de abilitare/ reeabilitare – eliberat de DGASPC – (după caz)
•plan de servicii individualizat – eliberat de școală – doar la reorientare / reevaluare (după caz)
•raport de monitorizare, la reorientare (după caz)