Despre noi

Instituția noastră este atestată din anul 1956, având mulți ani ca unic profil activitatea de educare și recuperare a copiilor cu deficiență senzorial auditivă proveniți din județul Satu Mare și județe limitrofe. Din anii 70 sfera activităților recuperatorii s-a lărgit, creându-se treptat clase pentru copii cu deficiență mintală de diverse grade.Procesul de dezvoltare al școlii a fost unul continu, reușindu-se în ultimii ani constituirea de grupe/clase de sine stătătoare numai pentru copii și tineri cu deficiențe asociate (autism și sindromul Langdon-Down).

În anul 2006, instituția a dobândit un nou statut juridic, devenind actualul ,,Centrul Școlar pentru Educație Incluziva”. Concret acum este singura unitate scolară din județ care asigură servicii de specialitate de tip educațional  terapeutic pentru copiii cu dizabilitățile :

-mentală (grad moderat și sever), deficiențe asociate ( autism și sindromul Langdon Down).

Totodată asigură asistență psihopedagogică adecvată pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.) integrați în învățământul de masă prin rețeaua profesorilor de sprijin sau itineranți, consiliere pentru cadrele didactice care au în grupă/clasă copii cu C.E.S., ca și pentru familiile acestor copii.

   Oferta educațională a școlii acoperă o paletă largă:

  • activități instructiv-educative pe baza unui curriculum adecvat tipului și gradului de deficiență;
  • activități educaționale complexe și integrate structurate pe:

-stimulare cognitivă;

-formarea autonomiei personale;

-terapii ocupaționale și de expresie;

-ludoterapie / terapie psihomotrică și abilitare manuală

  • terapii specifice și de compensare; evaluare psihopedagogică; terapie psihologică și consiliere; terapia tulburărilor de limbaj ; activități de corectare a deficiențelor fizice și neuromotorii; activități de preprofesionalizare.

Activitățile menționate se desfășoară după un program de dimineață (activități instructive-educative) și după-amiază (activități-educaționale specifice complexe și integrate).

Întrucât comunitatea locală este formată cu precădere din etniile română și maghiară, actul educațional și terapeutic-recuperatoriu se desfășoară în ambele limbi.

Forma de învățământ practicată este școlarizare în regim de zi extern și școlarizare la domiciliu (pentru elevi nedeplasabili).

Terapiile specifice și de compensare se desfășoară pe parcursul întregului program.

Toate activitățile din instituție sunt asigurate de un personal calificat care, pe lângă specializare adecvată dispune și de o bogată experiență.

Școala este încadrată cu profesori de psihopedagogie specială; psihopedagogi, kinetoterapeuți, profesori-învățători-educatori, profesori de sprijin, maiștri-instructori.

Acești specialiști susțin activitățile obligatorii prevăzute în programa școlară și desfășurate în conformitate cu un orar prestabilit, dar și activitățile extracurriculare , care vin în completarea acestora: excursii pentru cunoașterea  mediului înconjurător și a comunității; vizite la diverse instituții școlare și instituții cu profil economic, muzee, expoziții; vizionare de spectacole; serbări școlare (organizate cu diferite ocazii semnificative); concursuri sportive și de creație

(desen, pictură, modelaj, traforaj, țesut, pirogravură, cusături populare). Varietatea activităților școlare și extrașcolare vizează creșterea gradului de adaptare a elevilor cu probleme speciale la cerințele vieții cotidiene ca și a gradului de integrare socio-profesională a acestora. Aceasta este de fapt finalitatea actului educațional din orice instituție școlară, condiție de bază a dezvoltării sociale.      Realizarea acestor deziderate dă în același timp măsura calității și eficienței întregii noastre activități educațional recuperatorii.

 

296

Elevi

88

Profesori

3

Personal didactic-auxiliar

10

Personal nedidactic

De ce suntem noi atat de speciali…

Viziunea scolii

Credem că toți copiii pot să-și formeze abilități care să le îmbunătățească viața, indiferent de particularități, de tipul și gradul de deficiență, dacă le asigurăm programe educaționale adecvate, într-un mediu stimulativ si protector.
Viziunea noastră este de a asigura ,,sprijin și educație pentru toți, grijă și atenție pentru fiecare.”

Misiunea scolii

Asigurarea serviciilor educaționale complexe de intervenție educațional-terapeutică și corectiv-recuperatorie pentru copiii din sistemului special și special integrat, valorizându-i pe toți într-un mediu prietenos și stimulativ.

Principiile scolii noastre

•Principiul respectării drepturilor şi demnităţii persoanelor
•Principiul accesibilităţii și tratării individuale, diferenţiate
•Principiul diversităţii: şcoala se adaptează diversităţii categoriilor de beneficiari cărora se adresează
•Principiul centrării pe ceea ce poate aduce valoros persoana cu nevoi speciale și nu pe ceea ce nu poate.

Revista scolii

COPERTA FATA A REVISTE AFECTIUNE SI EDUCATIE FINAL
COPERTA SPATE REVISTA AFECTIUNE SI EDUCATIE